سرکار خانم سینی چی

نام و نام خانوادگی: مریم سینی چی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سوابق تدریس:

دروس ادبیات عرب

مراکز آموزشی: دانشگاه شهید مطهری، دانشکده علوم قرآنی، مؤسسه تصویرگران نور

 

 

سوابق پژوهش:

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان زبان و ادبیات عربی